Εισαγωγή

Το Διαδίκτυο γίνεται η κεντρική πλατεία για το παγκόσμιο χωριό του αύριο (Bill Gates, 1995)

 


Web 2.0 , μια νέα προσέγγιση του Διαδικτύου…

Όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης με την είσοδο των ΤΠΕ σε αυτήν. Παρατηρούμε, επίσης, ότι υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου, κυρίως σε ό,τι αφορά την υποστήριξη συνεργατικών δομών μάθησης, στη βάση κοινωνικών μαθησιακών θεωριών, όπως είναι αυτή του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (Vygotsky και Bandura).

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει συμβάλει σημαντικά η δεύτερη γενιά του Διαδικτύου, το Web 2.0.
 

Οι νέες αυτές διαδικτυακές υπηρεσίες συνδέονται στενά με τη συνεργατική μάθηση, επιτρέποντας στους χρήστες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα, με πιο αποδοτικό τρόπο σε σχέση με αυτόν που πρόσφεραν οι προηγούμενες υπηρεσίες και, μάλιστα, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για τη χρήση τους.

Έτσι, οι χρήστες μπορούν να επικεντρωθούν περισσότερο στη διαδικασία της μάθησης, παρά στην ίδια την τεχνολογία. Για τους παραπάνω λόγους τα εργαλεία που προσφέρει το Web 2.0 έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και, γενικότερα, να προσθέσουν σε αυτή νέες ενδιαφέρουσες συνεργατικές διαστάσεις.
 
 
Σημαντικό κομμάτι των τεχνολογιών Web 2.0 αποτελούν τα Wikis, τα οποία χαρακτηρίζονται κυρίως από τη δυνατότητά τους για ανάπτυξη ευνοϊκών συνθηκών συνεργατικής μάθησης. Οι ποικίλες δυνατότητες που προσφέρουν τα Wikis, τα έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή στην εκπαίδευση, γιατί διευκολύνουν όχι μόνο την επικοινωνία αλλά και τη συνεργατική εύρεση, τη διαμόρφωση και διαμοίραση της γνώσης.

 

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί και συζητήστε το στο forum.

 

Εικονίδιο ε-Μηχανής Περιεχόμενο της ενότητας

Το εκπαιδευτικό υλικό  διακρίνεται στις παρακάτω ενότητες:

1. Τι είναι το wiki

2. η ιστορία των wikis

3. Τρόποι αξιοποίησης των wikis

4. Τα  wikis στην εκπαίδευση -οφέλη

5. Τα wikis στην πράξη

  • επιλογές
  • πάροχοι-κριτήρια
  • πρόσβαση αξιολόγηση
  • κανόνες
  • χρήσιμες συμβουλές